Studenten Yuverta monitoren vegetatie voor bijenlandschap

Een samenwerkingsverband van zes gemeenten, het waterschap Hollandse Delta en verschillende natuurorganisaties heeft het initiatief genomen om een bijenlandschap te ontwikkelen op het eiland van IJsselmonde. Een bijenlandschap is een groot samenhangend groen en bloemrijk netwerk met voldoende voedsel en nestplekken voor wilde bijen. Studenten van de opleiding Leefbare Stad en Klimaat van Yuverta Dordrecht werken mee aan dit project door middel van de monitoring van de vegetatie in dit gebied. Deze monitoring doen zij samen met docentonderzoeker Tom Lievense en Heidi Kamerling, practor Groene Leefbare Stad van Yuverta. Dit sluit goed aan op de monitoring van wilde bijen die gedaan wordt door Stichting EIS, kenniscentrum insecten.

Monitoren en rapporteren

Zowel in het voorjaar als in het najaar zullen studenten van Yuverta enkele dagen het veld ingaan voor een ecologische nulmeting. De nadruk bij hen zal liggen op het in beeld brengen van de soortenrijkdom van de voor wilde bijen relevante vegetatie. Ze hebben de eerste monitoring gedaan op vrijdag 18 maart en de week daarop kregen ze een masterclass praktijkgericht onderzoek en veldwerk van Heidi Kamerling. Die assisteert ze ook (samen met de docent) bij het verwerken van de data, waarna ze dit najaar een rapportage zullen opleveren met de resultaten van de nulmeting.

Voedsel en nestgelegenheid voor bijen

Dat dit bijenlandschap er komt is belangrijk, want het gaat niet goed met de wilde bijen in ons land. Het doel is om te zorgen voor meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen en andere bestuivers. Dit is niet alleen goed voor deze insecten maar ook voor de vergroting van biodiversiteit in dit gebied. De Landschapstafel IJsselmonde en de provincie werken hierin nauw samen. De provincie wil in 2030 van heel Zuid-Holland een groot bijenlandschap maken en financiert de ondersteuning van het project.

Aaneengesloten bloemrijk netwerk

Met de start van het bijenlandschap op IJsselmonde is er weer een belangrijke schakel aangelegd in het Zuid-Hollands Bijenlandschap. De verschillende bijenlandschappen in Zuid-Holland vormen daardoor een aaneengesloten gebied vanaf het noorden naar het zuidoosten. Dit aaneengesloten bloemrijke netwerk is goed voor de insecten en daarmee ook voor andere kleine dieren en vogels die deze insecten eten. De bijenlandschappen zorgen daarmee dat de basis voor gezonde natuur op orde komt in Zuid-Holland.

Wil je de reacties lezen of reageren?