Over Blauwe Hotspot Dordrecht

Blauwe Hotspot Dordrecht is een community voor waterwerknemers van nu én van de toekomst. Van studenten en docenten aan de blauwgroene opleidingen - zoals ‘Watermanagement’ en ‘Natuur, Water en Recreatie’ - tot professionals uit het bedrijfsleven en overheid. De Blauwe Hotspot vormt op die manier een ontmoetingsplek (zowel online als op een fysieke locatie) waar kennis gedeeld kan worden over thema’s uit de blauwgroene leefomgeving. Daarnaast is het dé plek voor cursussen en trainingen en het ontwikkelen van nieuwe modules en opleidingen.

MBO is onmisbare schakel
Blauwe Hotspot Dordrecht wil in samenwerking met ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties een nieuwe generatie waterwerknemers opleiden die zich bewust is van de huidige klimaatopgave en voor wie duurzaam ondernemen een vanzelfsprekendheid is. De focus van de Blauwe Hotspot ligt op projecten waarin studenten en ondernemers samenwerken aan regionale opgaves. Uitgangspunt hierbij is dat het mbo een onmisbare schakel is om de visie en planvorming vanuit de overheid naar de burger te brengen. Mbo-studenten spelen hier een belangrijke verbindende rol in.

Doel
Het doel van Blauwe Hotspot Dordrecht is om het belang van blauwgroen mbo-onderwijs binnen de samenleving te onderstrepen, een Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren en de samenwerking tussen het mbo en het bedrijfsleven te bevorderen. Blauwe Hotspot Dordrecht wil ook een doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo realiseren voor Water. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het vmbo te betrekken bij projecten van het mbo en door projecten te initiëren waar zowel mbo-studenten als hbo-studenten bij betrokken zijn.

Investeren in talentontwikkeling
Grote maatschappelijke vraagstukken als klimaatadaptatie, bodemdaling en waterveiligheid kunnen we alleen oplossen door integraal samen te werken. Zolang we blijven investeren in talentontwikkeling van studenten in de blauwgroene sector, zorgen we ervoor dat deze talenten niet verloren gaan. Het begint bij de basis, het begint bij goed onderwijs.