Informatiebijeenkomst Meedenken Onderwijsbeleid

maandag 11 maart 2019

De groene sector heeft veel behoefte aan instroom van goede vakmensen. Het gaat daarbij niet alleen om jongeren, maar ook om zij-instromers. Het groene onderwijs is, door terugloop van het aantal leerlingen en daardoor minder beschikbare financiële middelen, onder druk komen te staan. Bovendien is het groene onderwijs enige tijd geleden overgegaan van het ministerie van LNV naar het ministerie van OCW. De nieuw verantwoordelijke minister heeft de onderwijsinstellingen gevraagd na te denken over mogelijkheden tot samenwerking en krachtenbundeling om het groene onderwijs te versterken.

Branchevereniging VHG heeft deze ontwikkeling aangegrepen om de samenwerking tussen het groene onderwijs en het bedrijfsleven aan te jagen. Met een aantal AOC’s loopt het project excellente scholen-excellente leerbedrijven om gezamenlijk te zorgen voor kwalitatief hoogstaand MBO onderwijs. Daarnaast zijn projecten van start gegaan om een hogere doorstroom vanuit het groene VMBO naar het groene MBO te realiseren. In het groenboek ‘Goed groen onderwijs maak je samen’, dat naar alle VHG-leden is verzonden, zijn alle initiatieven in beeld gebracht. Het groenboek is aangeboden aan de Vaste Kamercommissie van Onderwijs in de Tweede Kamer.

VHG wil deze ontwikkelingen verder stimuleren en bundelen in zogenoemd Hotspots. Een Hotspot is een sterke MBO locatie in de regio waar MBO en VMBO initiatieven samenkomen en die leidend zijn voor het groene onderwijs in de regio. De eerste Hotspot is van start gegaan bij Wellantcollege Houten, gesprekken met andere AOC’s vinden nu plaats. Al deze initiatieven kunnen alleen functioneren en succesvol zijn door actieve betrokkenheid van het regionaal bedrijfsleven. Ik ben bijzonder blij met de grote betrokkenheid van bedrijven.

Om u bij te praten over de lopende onderwijsontwikkelingen en uw mening te horen over hoe we de regionale samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven verder kunnen uitbouwen, vindt op maandag 11 maart aanstaande een bijeenkomst plaats om actielijnen voor de toekomst vast te leggen. Wilt u deze bijeenkomst bijwonen dan kunt u contact opnemen met Jeroen Zijlmans, beleidsadviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt, bereikbaar via telefoonnummer (030) 659 55 50 of e-mail j.zijlmans@vhg.org. Indien u zich al heeft  aangemeld maar u heeft vragen over de bijeenkomst dan kunt u ook contact opnemen met Jeroen Zijlmans.

Deze vindt plaats op:
Datum     : maandag 11 maart 2019
Aanvang : 14.00 uur
Locatie    : Groene Hotspot Houten (voorheen Makeblijde)
                  Oud Wulfseweg 3
                  3992 LT HOUTEN